اختتامیه چهارمین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران