داوری آثار صرفا بر اساس اهمیت خبری و نگاه خلاقانه عکاسان به موضوع صورت گرفته است.