سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی برگزیدگان خود را شناخت