فراخوان دوسالانه ی پوستر، عکس و کاریکاتور (دستان١)