مراسم اهدای جوایز دومین «نشان عکس سال مطبوعاتی ایران»