مراسم اهدای جوایز پنجمین «نشان عکس سال مطبوعاتی ایران»