مراسم اهدای جوایز چهارمین «نشان عکس سال مطبوعاتی ایران»