نمایشگاه عکس «خانه‌ای که سیل برد، مِهری که سیل آورد»