گردهمایی عکاسان مطبوعاتی و اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران