Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن

در روز اول نمایشگاه سومین دوره عکس سال مطبوعاتی ایران و آرای بخش مردمی، در مجموع 504 بازدید با استفاده از Qrcode صورت گرفت که از این تعداد بازدید، 204 رای مثبت و میانگین آرا در روز نخست بخش مردمی به 4.14 رسیده است.