Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن
تاریخ : 1403/2/16

اساسنامه

فصل اول
كلیات

ماده۱) در اجرای” ماده ۱۳۱ قانون كار جمهوری اسلامی ایران“ و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و هویت شغلی عكاسان مطبوعاتی كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز میباشد (انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران (كارگری) )تشكیل می شود.

ماده ۲) نام : انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران (كارگری).

ماده ۳) مدت: مدت زمان فعالیت انجمن نامحدود است.

ماده ۴) مكان: تهران ، خیابان طالقانی – انتهای فرصت شمالی – باغ هنر – خانه ی هنرمندان ایران – تلفكس : ۸۸۳۱۰۴۶۴
حوزه فعالیت : سراسر كشور ایران

ماده ۵) اهداف : تثبیت و ارتقای حرفه ای و صنفی هویت عكاسی مطبوعاتی و تأمین ، توسعه و رونق حرفه عكاسی مطبوعاتی به طور مستقیم و یا از طریق هر مؤسسه خدماتی كه با این انجمن اهداف و منافع مشترك داشته باشد.

ماده ۶) وظایف انجمن:
۱-۶) دفاع از منافع صنفی اعضاء در عرصه های حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی و قضائی که به نحوی از انجا به حرفه عکاسی مطبوعاتی مربوط می شوند.
۲-۶) ایجاد و تقویت همبستگی صنفی میان اعضاء و هماهنگ كردن و تنظیم فعالیت های آنان.
۳-۶) جستجو و بررسی جهت ارائه راهكار و پیشنهادات برای بهبود وضعیت تولید و توسعه ارتباطات حرفه ای در سطح ملی و بین الملل.
۴-۶) معرفی نماینده انجمن نزد نهادهای دولتی و غیر دولتی برای حفظ منافع و مصالح این حرفه.
۵-۶) دفاع از منافع حرفه ای و صنفی اعضای انجمن بر مبنای اهداف ذكر شده در اساسنامه.
۶-۶) پیگیری و اقامه دعوا در دادگستری و محاكم صالحه برای دفاع از منافع حرفه ای و صنفی اعضاء مطابق قانون.
۷-۶) فراهم نمودن زمینه همكاری متقابل با سازمان های ملی و بین المللی جهت تحقق اهداف انجمن در چهارچوب اساسنامه و مقررات و قوانین کشوری
۸-۶) فعالیت های انتشاراتی و آموزشی در زمینه عكاسی مطبوعاتی بر اساس قوانین موجود كشور پس از كسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
۹-۶) برگزاری نمایشگاهها،مسابقه ها،سمینارهاو نشستهای علمی و جشنواره های تخصصی در داخل یا خارج از ایران.
۱۰-۶) همكاری در جهت تشكیل شركتهای تعاونی و همچنین تلاش در جهت تأمین امكانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات مربوط.
۱۱-۶) فعالیت در جهت تشكیل بانك عكس و آژانس عكس و تاسیس سایت اینترنتی از آثار اعضاء با فراگیری داخل و خارج كشور به منظور تامین امكانات رفاهی و ارتقاء سطح دانش و ارتباطات اعضاء و تقویت فعالیت های عكاسان كشور.
۱۲-۶) تلاش برای ایجاد زمینه تاسیس موسسه فرهنگی توسط انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی به منظور گسترش حیطه فعالیت های فرهنگی و هنری و ارائه نظر كارشناسی در مورد بهای آثار عكاسان مطبوعات بر اساس شاخص های فنی ، كمی و كیفی و طبقه بندی آن و ارائه مشاوره در زمینه بهای آثار عكاسان به مراجع خصوصی و دولتی . ( مشروط بر آنكه به قصد جلب نفع نباشد .)

ماده ۷ ) تعریف عكاس مطبوعاتی:
عكاس مطبوعاتی به شخص حقیقی اطلاق می شود كه جزو كاركنان مطبوعات ، خبرگزاریها و بنگاههای
(آژانس های) معتبر خبری دارای مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیده و به دستور كارفرما در مقابل حق السعی امرار معاش می كند.

فصل دوم
شرایط ، نحوهُ عضویت و منابع مالی

ماده ۸) اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری تقسیم می شوند.
۱-۸) عضو اصلی به عكاسی اطلاق می شود كه دارای شرایط عمومی مندرج در ماده ۷ است. اعضای اصلی حق رأی در مجمع عمومی را داشته و حق انتخاب شدن در هیاُت مدیره و بازرسان را نیز دارا هستند.
۲-۸) اعضای افتخاری به عكاسانی گفته می شود كه به طور آزاد به این حرفه اشتغال دارند و نمی توانندوضعیت حرفه ای خود را بر حسب آنچه در ماده ۷ ذكر شدثابت كنند و هم به كسانی گفته می شود كه در حال حاضر به شكل حرفه ای در زمینه عكاسی مطبوعاتی فعالیت ندارند ولی می توانند در پیشبرد اهداف انجمن مؤثر باشند مانند دانشجویان دانشكده های عكاسی تا پایان دوره تحصیل . این اعضاء حق رأی و انتخاب شدن در هیأت مدیره و بازرسان انجمن را ندارند.
اعضای افتخاری پس از دارا شدن شرایط مندرج در ماده ۱۰ می توانند به عضویت اصلی انجمن در آیند.

ماده ۹) عضویت كلیه عكاسان مطبوعاتی واجد شرایط درانجمن صنفی آزاد است و هیچكس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع كرد.

ماده ۱۰) شرایط عضویت:
۱-۱۰) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱۰) متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.
۳-۱۰)داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سن.
۴-۱۰) قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
۵-۱۰) پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
۶-۱۰) نداشتن پیشینة كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۷-۱۰) شاغل بودن در حرفه عكاسی برای مطبوعات ، خبرگزاریها و بنگاههای (آژانس های ) معتبر خبری دارای مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران
۸-۱۰) ارایه پاسخ استعلام رسمی و حقوقی انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران مبنی بر اشتغال در مؤسسات خبری و مطبوعاتی با امضاء مدیر مسئول و ممهور به مهر مربوطه و ارایه نمونه های چاپ شده آثار در مطبوعات به نحوی كه فعالیت مستمر شخص را در این ارتباط آشكار سازد و یا ارایه هرگونه مدركی كه شرایط مصرح در ماده ۷ اساسنامه را تایید كند .
۹-۱۰) انتخاب یك كمیته تخصصی انجمن و شركت فعال و حضور مستمر در آن .
تبصره ۱) هر یك از اعضاء كه شرایط عضویت انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران را از دست بدهد از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود. انجمن در فرصتی ۶ ماهه رأی به عدم عضویت داده و اقدام به ابطال كارت عضویت خواهد نمود. محرز شدن عدم اعتبار مدارك ارایه شده در هر زمان موجب ابطال عضویت خواهد شد.
تبصره ۲ ) تقاضای عضویت به پیوست مدارك متقاضی در دفتر اندیكاتور انجمن ثبت می شود. در صورتی كه دبیرخانه از ثبت تقاضا استنكاف كند متقاضی می تواند مراتب را طی صورتجلسه ای با حضور دو شاهد امضاء كرده و به بازرسین انجمن ارایه كند. بازرسین موظف هستند ظرف مدت یك ماه موضوع را بررسی و پاسخ متقاضی را كتباً به وی ارایه كنند.
تبصره ۳ ) مدارك در كمیته عضوگیری مركب از اعضاء هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفته و نظر كمیته مربوطه درباره صحت مدارك ارایه شده متقاضی ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴ ) هیات مدیره موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول مدارك عضویت متقاضی پاسخ كتبی مبنی بر قبول یا رد عضویت و نوع عضویت را به طور مستند به وی ارایه كند.
تبصره ۵) تعیین ضوابط عضویت در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیأت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی می تواند اعتراض خود را دراولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع دراین مورد قطعی ولازم الاجرا است.

ماده ۱۱) شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء:
۱-۱۱) عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداكثر یك سال.
۲-۱۱) عدم رعایت مفاد اساسنامه.
۳-۱۱) آرای صادره از دادگاه قضایی در باره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو.
۴-۱۱) تغییر شغل به نحوی كه مغایر ماده ۷ اساسنامه باشد.
تبصره : در صورت عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداكثر ۱۲ ماه مراتب توسط خزانه دار به صورت كتبی به عضو مورد نظر اخطار داده می شود و در صورت عدم پرداخت طی مدت ۲ ماه پس از اخطار عضویت وی به حالت تعلیق در می آید تا در اولین مجمع عمومی در خصوص اخراج عضو مورد نظر تصمیم گیری شود.

ماده ۱۲) منابع مالی انجمن:
۱-۱۲) ورودیه برای هر عضو به مبلغ (۲۰۰۰۰۰) ریال كه فقط برای یك بار دریافت می شود.
۲-۱۲) حق عضویت سالانه اعضاء كه مبلغ( ۳۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
۳-۱۲) كمكهای داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیار آنان.
۴-۱۲) كلیه اعضای انجمن صنفی موظفند هر ساله حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند.
۵-۱۲) اعضائیكه به نحوی منافعی برای انجمن به طرق قانونی كسب نموده باشند و مستندات آن موجود باشد ، در صورت تایید هیأت مدیره میتوانند از پرداخت حق عضویت تا یكسال معاف باشند.
تبصره) هیأت مدیرة انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از محدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

فصل سوم – اركان انجمن

ماده ۱۳) اركان انجمن صنفی عبارتست از :
۱ـ مجمع عمومی ۲ـ هیأت مدیره ۳ـ بازرسان

ماده ۱۴) مجمع عمومی عالیترین ركن انجمن صنفی است كه از اجتماع اعضای اصلی تشكیل می شود و تصمیم های آن برای همه اعضاء لازم الاجرا است. مجمع عمومی دارای دو نوع اجلاس است:
۱ـ مجمع عمومی عادی ۲ـ مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۵) مجمع عمومی عادی:
جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یك اعضاء رسمیت خواهد داشت و هر سال یك بار سه ماهه اول سال تشكیل می شود و در صورتی كه این حد نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم به فاصلة حداقل پانزده روز و حداكثر ۴۵ روز پس از دعوت مجمع عمومی با حضور یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در صورتیكه تعداد اعضاء در مرحله دوم نیز از نصاب معینه كمتر باشد در مرحله سوم با یک پنجم از اعضاء كه حاضر باشند رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۱) تصمیمات مجمع عمومی عادی در كلیه مراحل با آراء حداقل نصف به علاوه یك افراد حاضر معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب هیات مدیره یا بازرسان انجمن كه با اكثریت نسبی آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲) چنانچه بازرسان یا یك سوم اعضاء انجمن تشكیل مجمع را ضروری تشخیص و از هیات مدیره درخواست نمایند ، هیات مدیره باید ظرف ۱۵روز اقدام نماید. در صورت استنكاف هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجــمــع عمومی اقدام نمایند ، همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعــوت مجمع عمومی یك ســوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده ۱۶) وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
۱-۱۶) تصویب اساسنامه.
۲-۱۶) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
۳-۱۶) بررسی و تصویب تراز مالی انجمن صنفی.
۴-۱۶) انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
۵-۱۶) تعیین روزنامه كثیرالانتشار یا محلی به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن صنفی.
۶-۱۶) تعیین خط مشی انجمن صنفی.
۷-۱۶) تصمیم گیری در مورد همكاری و یا ائتلاف با سایر تشكل های حرفه ای ، كارگری و كارفرمایی .
۸-۱۶) شور و اخذ تصمیم در مورد كلیه مسایلی كه در مورد دستور جلسه مجمع قرار دارد،مشروط به آنكه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
۹-۱۶) تغییر محل مركز اصلی و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیاُت مدیره در این زمینه .

ماده ۱۷) مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان و یا به تقاضای كتبی یك سوم از اعضاءتشكیل می شود و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۷) تغییر و اصلاح اساسنامه.
۲-۱۷) عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هیاُت مدیره و یا بازرسان.
۳-۱۷) تغییر و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء .
۴-۱۷) تصویب الحاق به كانون و یا پایان دادن به همكاری با كانون و یا انجمن های صنفی دیگر.

ماده۱۸) جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل نصف به علاوه یك اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اكثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ خواهد بود.
تبصره) چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را به دست نیاورد،بار دوم به فاصله حداقل ۱۵ روز و حداكثر ۴۵ روز از تاریخ دعوت مجمع عمومی با حضور یك سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت سه چهارم آر اء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹) هیأت مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.
تبصره) فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشكیل مجمع عمومی حداقل ۱۵ و حداكثر ۴۵ روز خواهد بود.
آگهی های دعوت باید در روزنامه كثیرالانتشار معین شده در مجمع عمومی درج شود .

ماده ۲۰) اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی كه در اساسنامه پیش بینی شده ویا نسبت به آن درمجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید .

ماده 21 ) حق رای قابل انتقال به دیگر اعضاء بوده و هر عضو حداكثر به نمایندگی از یك عضو دیگر نیز می تواند حق رای داشته باشد. این نمایندگی به صورت كتبی یا به وسیله پست الكترونیك (e-mail) بوده و پیش از تشكیل جلسه باید وكالتنامه تسلیم مقام دعوت كننده شود. صحت وكالتنامه توسط بازرسان انجمن كنترل شده و ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی خواهد شد و به عنوان اسناد انجمن نگهداری می شود.

ماده ۲۲) انتخاب هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی باید با رای كتبی و مخفی صورت گیرد.

ماده ۲۳) ترتیب تشكیل و اداره جلسات مجمع عمومی:
۱-۲۳) مجـامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مركب از یك رئیس ـ یك نائب رئیس ـ یك منشـــی ـ و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از مسئولان انجمن یا كلیه آنها در دستور جلسه باشد.در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اكثریت نسبی انتخاب می شوند. در صورت عدم حضور رئیس هیأت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیأت مدیره خواهد بود.
۲-۲۳) هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می توانداعلام تنفس نموده و تاریخ جلسة بعد را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد.
۳-۲۳) از مذاكرات وتصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم وبه امضاء هیأت رئیسه مجمع خواهدرسید .
۴-۲۳) كلیه صورت جلسات ، لیست اسامی حاضرین در مجمع ،اعلام نتایج انتخابات ،نسخ اساسنامه تصویبی
و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه و یا در صورت نیاز هیأت نظارت برسد.
۵-۲۳) مجامع عمومی نماینده قانونی كلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود.

ماده ۲۴) هیأت مدیره مسوول اداره امورانجمن صنفی وحفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی اعضاء میباشد.تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره هفت نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره دو نفر می باشد،كه برای مدت دوسال از بین اعضاء انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره) تا تعیین هیأت مدیره جدید كلیه مسوولیت ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده ۲۵) اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای كه حداكثر یك هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشكیل می شود از بین خود یك نفر به عنوان رئیس،یك نفر نائب رئیس،و یك نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورت جلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور كارت شناسائی به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم می نمایند.
تبصره۱) هیأت مدیره می تواند یك نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید.
تبصره۲) در صورتی كه دبیر انجمن صنفی از اعضاء هیأت مدیره نباشد می تواند در جلسات بدون حق رأی شركت نماید.
تبصره۳) هیچكس نمی تواند در بیش از یك انجمن صنفی عضو هیأت مدیره یا بازرسان باشد.

ماده ۲۶) جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاءرسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره) غیبت در سه جلسه متوالی یا پنچ جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری كه مانع انجام وظیفه
هر یك از اعضای اصلی هیأت مدیره گردد،موجب استعفا از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل كه به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی كسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

ماده ۲۷) هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت كار و امور اجتماعی حسابی به نام انجمن صنفی و با امضاء مشترك رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار در یكی از بانكهای كشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانكی مزبور واریز نمایند.

ماده ۲۸) رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشتركاً صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارك مالی و كلاً مسوولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ كلیه اموال ،دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد.
تبصره) كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره و یا دبیر و مهر انجمن و كلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیات مدیره رسیده باشدبا امضاء مشترك رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۹) در صورت استعفاء ، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یك از اعضاء هیاُت مدیره،به جای آنان اعضاء
علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.

ماده۳۰) هیأت مدیره انجمن صنفی مكلف است دست كم ۳ ماه قبل از پایان دوره ، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.
تبصره) چنانچه حداكثر شش ماه پس از پایان دوره به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مكلفند جهت انحلال انجمن تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده كنند و در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده یا عدم رسیدگی به تجدید انتخابات مراتب انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند.

ماده ۳۱) وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
۱-۳۱) اجرای مصوبات مجمع عمومی .
۲-۳۱) حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.
۳-۳۱) افتتاح و یا بستن حساب در بانكها.
۴-۳۱) خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع نباشد.
۵-۳۱) حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی.
۶-۳۱) استخدام،عزل و نصب كارمندان اداری .
۷-۳۱) دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه .
۸-۳۱) تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی .
۹-۳۱) تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی .
۱۰-۳۱) تدوین آئین نامه های داخلی .
۱۱-۳۱) تعیین میزان حق ورودیه و حق عضویت اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب.
۱۲-۳۱) اعلام كتبی تشكیل جلسات مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت كار و امور اجتماعی
۱۳-۳۱) تأسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضاء.
۱۴-۳۱) تشكیل كمیته ها:
الف:كمیته حقوقی
ب:كمیته حل اختلاف
ج:كمیته بررسی و تدوین آیین نامه ها
د:كمیته اطلاع رسانی
ص:كمیته آموزشی
ط : کمیته رفاهی
تبصره ) اعضاء هیات مدیره در صورت لزوم نسبت به تشكیل كمیته های جدید اقدام و به اعضاء اطلاع رسانی خواهند كرد. نحوه فعالیت كمیته ها مطابق با آیین نامه تعیین می شود.
۱۵-۳۱ ) بررسی وضعیت كاندیداهای دوره بعدی هیات مدیره و بازرسین و انطباق آن با مقررات مصرحه در اساسنامه با توجه به مدارك ارایه شده و ارایه پاسخ كتبی مبنی بر قبول یا رد كاندیداتوری ، قبل از برگزاری انتخابات انجمن .
۱۶-۳۱ ) تغییر محل مركز اصلی انجمن و تصویب تغییر آن پس از درج آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار و اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعی .

ماده ۳۲) وظایف رئیس هیأت مدیره:
۱-۳۲) اداره جلسات هیأت مدیره.
۲-۳۲) دعوت اعضای هیأت مدیره به تشكیل منظم جلسات.
۳-۳۲) مراقبت بر حسن جریان امور انجمن صنفی.
۴-۳۲) ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی جهت اجرا.

ماده ۳۳) دبیر انجمن ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسوول تشكیلات اجرایی است و وظایف او به شرح زیر می باشد:
۱-۳۳) استخدام یا به كار گماردن كاركنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصویب هیأت مدیره.
۲-۳۳) انجام مكاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای داخلی انجمن صنفی .
۳-۳۳) گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیأت مدیره در یكی از بانكهای مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذكور و برداشت از آن .
۴-۳۳) اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی .
۵-۳۳) ثبت صورت جلسات هیأت مدیره در دفتر مربوطه.
۶-۳۳) حفظ و نگهداری اسناد و مدارك مالی و اداری و دفتر مشخصات كامل اعضای انجمن صنفی.
۷-۳۳) تهیه و تنظیم كارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی .
۸-۳۳) امضای چكها و اسناد اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیأت مدیره.
۹-۳۳) دبیر در دوره فترت مكلف است مقدمات دعوت و تشكیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن به عمل نیاید
می باید به اتفاق بازرسان درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال انجمن نمایند و انحلال انجمن صنفی را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام كنند.

ماده۳۴) خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی است و امضاء كلیه چكها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد:
۱-۳۴) اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
۲-۳۴) وصول و جمع آوری ورودیه ،حق عضویتها و كمكهای مالی در مقابل قبض رسید.
۳-۳۴) تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی .
۴-۳۴) تهیه و تنظیم تراز نامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان.
۵-۳۴) رسیدگی به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها ،توسط اعضای انجمن صنفی .
۶-۳۴) نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
۷-۳۴) حفظ اموال منقول ،غیر منقول،وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی .
۸-۳۴) پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب.
تبصره۱) خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان كلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره۲) در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره ، خزانه دار و مدیر اجرایی یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد كماكان اداره نماید.

ماده ۳۵) مجمع عمومی تعداد ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یك سال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۳۶) وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان:
۱-۳۶) نظارت و رسیدگی به دفاتر،اوراق و اسناد مالی و مراقبت بر حسن جریان امور مالی انجمن صنفی.
۲-۳۶) رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.
۳-۳۶) رسیدگی به شكایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارایه به هیات مدیره یا مجمع عمومی و ارایه پاسخ كتبی به شكایات با امضاء دو بازرس حداكثر ظرف مدت یك ماه از زمان دریافت شكایت و نیز انعكاس پاسخ آن به دبیرخانه انجمن .
۴-۳۶) اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ این اساسنامه.
۵-۳۶) تهیه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومی.
۶-۳۶) بازرسان می توانند هر زمان در جلسات هیات مدیره انجمن حضور یابند . اما حق رای نخواهند داشت.
۷- ۳۶) اعلام انحلال انجمن پس از گذشت ۶ ماه از پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات به وزارت كار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط.

ماده ۳۷)شرایط انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان:
۱-۳۷) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۲-۳۷) داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.
۳-۳۷) نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
۴-۳۷) مشهور به حسن شهرت و امانتداری
۵-۳۷) عضو انجمن صنفی بوده و از مدت عضویت وی حداقل دو سال كامل گذشته باشد.
۶-۳۷) متدین به یكی از ادیان رسمی كشور.
۷-۳۷) دارا بودن مدرك كارشناسی یا بالاتر و حداقل داشتن ۵ سال تجربه مفید كاری یا دارا بودن مدرك كاردانی و حداقل ۷ سال تجربه مفید كاری یا دارا بودن مدرك دیپلم و حداقل ۱۰ سال تجربه مفید كاری و یا داشتن ۱۵ سال تجربه مفید كاری در حرفه عكاسی مطبوعاتی.

ماده ۳۸) در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه انجمن های صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره مبلغ ۱۵۰۰ ریال معادل حداقل۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهای كارگری و كارفرمایی واریز خواهد شد.
فصل چهارم ـ اصلاح اساسنامه

ماده ۳۹) اساسنامه حاضر را نمی توان تغییر داد مگر با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
فصل پنجم ـ انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده ۴۰) در موارد زیر انجمن صنفی منحل می گردد:
۱-۴۰) بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
۲-۴۰) بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضایی.
۳-۴۰) در صورت گذشت ۶ ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آنان.

ماده ۴۱) از تاریخ انحلال انجمن صنفی اختیارات مسوولان خاتمه یافته و هیأت تصفیه منتخب ( كه از بین مسوولان یا اعضاء انتخاب می شود) امر تصفیه را به عهده می گیرد. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت . مدت مأموریت هیأت تصفیه از تاریخ انتخاب یك سال خواهد بود.
تبصره) در صورت عدم انتخاب هیأت تصفیه وظیفه آن به عهده رئیس هیأت مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده ۴۲) انحلال انجمن صنفی موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرارداد پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

ماده ۴۳) در صورت انحلال انجمن صنفی كلیه دارایی های آن با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی به یكی از تشكل های مرتبط با عكاسی تحویل خواهد شد.

ماده ۴۴) هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از كسب موافقت از وزارت كار قابل اجرا می باشد.

ماده ۴۵) سایر مواردی كه در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات تشكل های كارگری و كارفرمایی وزارت كار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.
این اساسنامه در ۴۵ ماده و ۲۲ تبصره در تاریخ ۱۷/۸/۷۸ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید ، اصلاحات آن در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۸۸ به تصویب رسید.
اعضای هیات رئیسه مجمع فوق العاده انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران مورخ ۲۲/۵/۸۸
۱- جناب آقای احمد نصیرپور (رئیس)
۲- جناب آقای حمزه رازدشت (نائب رئیس )
۳- جناب آقای اصغر آزاددل (منشی)

 

کلید واژه ها

اساسنامه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران