Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن

در روز چهارم نمایشگاه سومین دوره عکس سال مطبوعاتی ایران و آرای بخش مردمی، در مجموع 273 بازدید با استفاده از Qrcode صورت گرفت که از این تعداد بازدید، 146 رای ثبت شده است.
در مجموع 4روز 1232بازید از طریق QrCode انجام شده است و در مجموع 485رای ثبت شده است.